Hållbarhetsrapportering

Här hittar du mer information om Ikano Bostads hållbarhetsrapportering.

Vår hållbarhetsrapportering 

Vår verksamhet ska bidra till ett långsiktigt värdeskapande, en hållbar och god samhällsutveckling och bidra till uppfyllandet av de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. 

I vår årliga hållbarhetsrapport beskrivs vårt miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Där redogör vi för våra mål och hur vi arbetar för att göra den förflyttning som krävs för att ställa om till en hållbar verksamhet. Hållbarhetsrapporten baseras på vår senaste intressentdialog och väsentlighetsanalys.  


Intressentdialog

En bra och öppen dialog med våra intressenter är viktigt för oss. På det sättet får vi resa på vad de förväntar sig av oss och vårt hållbarhetsarbete. 

Väsentlighetsanalys

Under 2021 genomförde vi en ny väsentlighetsanalys. Där prioriterade vi de områden som är mest väsentliga för oss att arbeta med och rapportera på. 

Våra fokusområden: 

  • Hållbara bostäder och områdesutveckling
  • God samhällsaktör och inkluderande bostadsområde
  • Trygghet och trivsel 
  • Kundnöjdhet
  • Minskad klimatpåverkan
  • Minskad miljöpåverkan
  • Miljöcertifierade bostäder
  • Hållbara inköp och motverkande av korruption
  • Hållbart arbetsliv och engagerade medarbetare
  • Mångfald och jämställdhet