Elinegård i Malmö

Vid kanten av Limhamns kalkbrott växer Elinegård fram.

Om Elinegård

Här tar vi ett helhetsgrepp på området och bygger både bostadsrätter, radhus och hyresrätter som vi kommer att fortsätta att äga och förvalta. 

Utvecklingen av södra delen av Elinegård har precis startat. Etappen kommer att bestå av cirka 800 bostäder och utvecklas efter ett ambitiöst hållbarhetsprogram som följer Citylab Actions process för hållbar stadsutveckling. Det kommer att växta fram ett grönt område med mycket växtlighet för att ta tillvara på Elingårds rika odlingshistoria.

Byggstart: pågår

Bostadstyp: bostadsrätter, hyresrätter och radhus

Antal bostäder: totalt 2 600

Tidslinjen visar var vi befinner oss just nu:

Ett helhetsgrepp på Elinegård

Vi har varit med och utvecklat Elinegård sedan 2014, som planeras stå klart 2030. Området utvecklas i tre etapper och här är vi med och tar ett helhetsgrepp i de två första. Bostäderna och bostadsområdet följer vår gröna designstrategi Keep it simple och utgår från principerna form, funktion, hållbarhet, kvalitet och kostnad.

Ett gemensamt mobilitetshus

I området kommer vi att bygga ett mobilitetshus där det kommer att finnas bil- och cykelpool, kommersiella lokaler, återbruksrum och gemensamma lokaler som alla kan nyttja.

Även majoriteten av områdets parkering kommer att vara samlat där – på så vis vill vi att det ska vara enkelt att välja bort bilen. Målet är att Elinegård ska bli ett lugnt och tryggt område där gång- och cykeltrafiken får större utrymme än bilarna.

husfasader med torg och manniskor

Vi utvecklar områden

Genom vårt breda erbjudande kan vi ta ett större grepp i stadsdelsutvecklingen och bygga bostadsområden för de många människorna.

Tre etapper

Utvecklingen av Elinegård har pågått sedan 2014. Området utvecklas i tre etapper och beräknas stå klart till år 2030. Vi är med och tar ett helhetsgrepp i de två första. Förutom hållbarhetsprogrammet följer utvecklingen av bostäderna och kvarteren vår gröna designstrategi Keep it simple och utgår från principerna form, funktion, hållbarhet, kvalitet och kostnad.

Mobilitetshuset Kojan

För att göra vardagen enklare kommer större delen av områdets parkeringsplatser och mobilitetslösningar som bil- och cykelpool att finnas samlade i mobilitetshuset. Mobilitetslösningar ska göra det enklare för de boende i Elinegård att välja ett klimatsmart resande, minska behovet att äga en egen bil och underlätta vardagen. Målet är att Elinegård ska bli ett lugnt och tryggt område där gång- och cykeltrafiken får större utrymme än bilarna.

I mobilitetshuset kommer det även att finnas kommersiella lokaler, återbruksrum och gemensamma lokaler som övernattningslägenhet och festlokal som alla kan nyttja.

Social hållbarhet i Elinegård

Möte mellan människor främjas genom en stadsmiljö som skapar möjligheter och anledningar att vistas där. Utformningen av gemensamma mötesplatser ska locka till att stanna upp, mötas och trivas i vardagen. Det i sin tur ska bidra till välbefinnande och inspirera till gemenskap, lek och lärande oavsett ålder, kön eller bakgrund. Här ska man känna sig hemma i hela bostadsområdet. Elinegård är beläget på en plats med värdefulla kvaliteter som ska kännas när man vistas i området. Genom att tillgängliggöra platsens historia, sammanhang och användning stärks Elinegårds identitet och blir ett mervärde för de boende. De boende ska vara stolta över att bo i Elinegård i Malmö.

Ekonomisk hållbarhet

Elinegård ska vara en stadsdel att längta hem till och som upplevs bäst till fots eller på cykel. Byggnaderna och stadsmiljön ska vara tilltalande i sin enkelhet med en utformning som är hållbar över tid. Det ska finnas en blandning av olika boendeformer som erbjuder boende för de många människorna.Elinegård ska innehålla funktioner som förenklar vardagen för de boende och gör området levande och befolkat. Funktionerna ska bidra till att de boende sparar tid och undviker onödiga transporter.