Hentverkarna

Ett lärlingsprogram för kvinnor som vill bli snickare.

Kvinnor i byggbranschen

2017 var bara 1 % av Sveriges byggnadsarbetare kvinnor. Det tyckte vi på Ikano Bostad var för lite. Samtidigt fanns det en bild av att snickaryrket inte var för alla och att kvinnor inte ville bli snickare.

Så vi startade en rekryteringskampanj för att hitta kvinnor som älskar att snickra men som inte tagit steget att göra karriär av sitt intresse. Genom kampanjen fick vi in över 300 ansökningar. Bland dem anställdes 16 kvinnor som lärlingar. I samband med starten kopplades KTH-forskaren Annika Vänje in för att följa bygglagets utveckling.

När snickarlärlingsprogrammet tog slut 2021 arbetade 13 lärlingar kvar varav 10 blev färdiga snickare.


Syftet

På Ikano Bostad tror vi på att blandade arbetsplatser med kvinnor och män bidrar till en bättre arbetsmiljö och fler perspektiv. Det tror vi i sin tur leder till en bredare rekryteringsbas, ökad lönsamhet och en fortsatt tillväxt.

Utmaningen

Det finns en machokultur inom byggbranschen som leder till skador, att medarbetare slutar och att få kvinnor väljer att söka sig till snickaryrket. Många har försökt förändra det här men få har lyckats. Det var då idén om Hentverkarna föddes.

Lösningen

Anställa vuxenlärlingar och skapa ett bygglag nästan uteslutande av kvinnor. Insikten som låg bakom idén var att när kvinnor anställs en och en blir de ensamma på bygget. Vi såg att vi behövde ta in en större grupp kvinnor för att de som kommer in inte ska anpassa sig efter rådande normer.

Forskarens rapport

Hösten 2019 släpptes Annika Vänjes forskningsrapport. Hon har följt de 16 lärlingarna och deras kollegor under ett år och genomfört djupgående intervjuer. I rapporten presenteras hennes bild av hur en blandad arbetsplats påverkar byggarbetsplatsen.


Vill inte bli behandlade annorlunda

"Vi får star treatment" är ett citat från en av lärlingarna. När de började sin lärlingsutbildning fick de ergonomiskt anpassade verktyg och eftersom resten av snickarna hade andra typer av verktyg upplevde kvinnorna att de blev särbehandlade. ”Situationen bidrog till att en inventering av vilka handverktyg yrkesarbetarna hade och vilka inköpsbehoven var. Ur dessa perspektiv blev projektet Hentverkarna med andra ord ett verktyg i företagets arbete med att bryta den rådande normens traditioner, regler och förutsättningar i arbetet,” skriver Annika Vänje i sin rapport.

Frågan om flextid

Byggets arbetstider är klockan 6.30 – 15.45. Även om det funnits möjlighet till flextid så har det inte varit tillräckligt uttalat. När de kvinnliga vuxenlärlingarna anställdes kom de att använda flextid i högre utsträckning vilket väckte missnöje bland övriga snickare. Men argumenten är motsägelsefulla då de dels vill kunna anpassa sina egna arbetstider, dels inte tycker att det är förenligt med byggyrket. ”Att ha en arbetskultur som inte självklart öppnar upp för möjligheter att vara närvarande förälder (och ensamstående förälder) är att understödja rådande normer om att det är kvinnor som ska ta och tar huvudansvaret för barn i det privata (Sandmark, 2011)”, skriver Annika Vänje

Vad krävs?

Vilka delar tycker snickarna krävs för att lyckas i rollen? Här kan du läsa mer om vad som är viktigast, samt träffa några av våra tidigare lärlingar.