Vårt klimat- och miljöarbete

Energi, material, transporter och avfall är de områden där vi har störst påverkan på miljön och klimatet.

Klimat- och miljöfrågan är vår största utmaning

Att minska vår påverkan på klimatet och miljön samt ställa om till en klimatneutral verksamhet är avgörande för att fortsätta vara ett långsiktigt och konkurrenskraftigt företag.  

Varför är det här viktigt? 

Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka 20 procent av Sveriges klimatavtryck enligt siffror från Boverket. I Danmark är motsvarande siffra 30 procent enligt den danska regeringens klimatpartnerskap för bygg- och anläggningssektorn. 

För att bidra till Parisavtalets mål att hålla jordens uppvärmning till maximalt 1,5 grader jämfört med förindustriell tid måste vi kraftigt minska vår klimatpåverkan över hela värdekedjan. 

Fokus

Vår största påverkan har vi under husens bygg- och driftsked. Därför fokuserar vi på:

Några av våra initiativ

Ambitiösa klimatmål

Vi har satt ett ambitiöst mål om att arbeta för att ha en klimatneutral verksamhet till 2030. 

Miljöcertifieringar

För att säkerställa att våra nyproducerade bostäder är bra för både människa och miljö Svanenmärker vi alla nya bostäder och alla nya vårdboenden certifieras enligt antingen Miljöbyggnad Silver eller Guld.  

Klimatkalkyler i alla projekt

För att bygga med så låg klimatpåverkan som möjligt utformas bostäderna och valet av material efter platsens förutsättningar. I alla projekt tas en klimatkalkyl fram som följs upp likt finansiella kalkyler under projektets gång. 

Betong med lägre klimatpåverkan

Vi har ramavtal för klimatreducerad betongstomme och använder betong med en lägre klimatpåverkan i projekten. Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att minska mängden betong i projekten och hitta nya vägar framåt. 

Bygga mer i trä och andra material

Genom att bygga i både trä och betong samt utvärdera andra material längs vägen kan vi använda lösningen med lägst klimatpåverkan för varje projekt. Vi tittar på hur vi kan välja material med mindre klimatpåverkan men med bibehållet kundvärde. Det finns en del innovativa material på marknaden, i Danmark ska vi till exempel göra ett pilotprojekt där vi bygger med hampa. 

Solceller

Vi har länge jobbat med energioptimering i våra fastigheter. Vi fokuserar på att använda förnybar energi, exempelvis gör vi satsningar för att installera solceller i befintligt fastighetsbestånd, nya bostäder och på våra byggarbetsplatser. 

Koncept för hållbara byggarbetsplatser

Fokus ligger på att få till en bra avfallshantering på våra byggarbetsplatser. Vi jobbar med att minska mängden avfall och öka sorteringsgraden på våra byggarbetsplatser.  

Samarbeten

Vi behöver samarbeta i branschen för att lösa klimatutmaningarna. Därför är vi anslutna till initiativ som Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Vi är aktiva i arbetet inom ramen för LFM30 och deltar i flera pilotprojekt. 

Verktyg och processer för klimatdata

Vi ser över våra processer för insamling och kvalitetssäkring av klimatdata för att bättre följa upp vår klimatpåverkan och vidta åtgärder därefter.

svanens logga

Svanenmärkta bostäder

En Svanenmärkt bostad är byggd med omtanke om människa och miljö. Men vad innebär det egentligen för dig och ditt boende?