Inköpsarbete  

Alla våra inköp ska göras med respekt för våra värderingar, följa lagar och regler och alltid ske på schyssta villkor.  

Inköpsarbete på schyssta villkor 

Som aktör i bygg- och fastighetsbranschen har vi ett stort ansvar att säkerställa att våra inköp sker på ett hållbart sätt. Genom att teckna ramavtal, ställa krav på att följa våra policys och krav samt följa upp leverantörerna arbetar vi för att säkerställa ett hållbart leverantörsled.  

Inköpsprocess och policys 

Vår inköpsprocess ska följas av alla som gör inköp inom organisationen. Våra inköp ska ske på schyssta villkor, därför samarbetar vi med leverantörer som delar våra värderingar. med ett affärsmannaskap som baseras på helhetssyn, kompetens, långsiktighet och sunda affärsrelationer. Fokuserar på hållbarhet och ställer krav på att:

 • Varor som ingår i entreprenaden ska finnas med i Svanens Husproduktportal och/eller SundaHus. För projekt som ska Svanenmärkas ska samtliga varor uppfylla Svanens kriterier för Svanenmärkta byggnader.

 • EPD:er
   
 • Ställer krav på välplanerade transporter och leveranser. 
   
 • Ta tillvara Ikano Bostads samlade inköpsvolymer och samordningsmöjligheter. 

I alla upphandlingar ställer vi krav på att uppförandekod och kravställda policys ska följas för att minimera risken för korruption och svart arbetskraft. Bland annat ställer vi krav på och följer upp ekonomisk stabilitet, kollektivavtal och att lagar och regler för arbetsmiljö och lönesättnings följs. Alla som arbetar i byggprojekten har utbildats i risker och varningssignaler för oegentligheter som svart arbetskraft, bristande arbetsmiljö och tecken på korruption.


Arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser

Arbetet med att förhindra arbetsplatsolyckor och säkerställa att vi bara har behöriga personer på våra byggarbetsplatser pågår hela tiden. Bland annat ställer vi krav på: 

 • Skyddshjälm, skyddsskor, varselkläder (klass 2) samt erforderlig personlig skyddsutrustning bäras. Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. 

 • ID06 (systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen) gäller för alla som arbetar på byggarbetsplatsen och ska vara giltigt för att släppas in på byggarbetsplatsen. 

 • Obligatorisk registrering i elektronisk personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar. 
Ett äldre par, en mamma och ett barn odlar och vattnar i odlningslådor

Hållbarhet

Vi vill att det ska vara enkelt för människor att leva hållbart.