Problemområden och lösningar

Här berättar vi om de tre utvecklingsområden vi ser och hur vi kan lösa dem.

Tre problemområden

Vi ser tre problemområden när det gäller bostadsbyggande. Men vi har också förslag på hur de kan lösas.


1. Olika tolkningar av regelverket

Lagstiftarna upplever att regelverket är tydligt. I verkligheten är tolkningsutrymmet stort. Möjligheterna att ifrågasätta tveksamma tolkningar är begränsade. Otydliga roller och mandat försenar processen vilket bland annat orsakas av bristande kompetens och erfarenhet.

Försvårar produktutveckling
För att investera i nya bostadslösningar krävs en tillräckligt stor marknad. Med dagens olika bedömningar från olika kommuner blir det istället en fragmenterad marknad.


2. Råd & rekommendationer blir lagkrav

Allmänna råd, SIS (Swedish standard institute) och anvisningar som Bygg Ikapp tolkas som styrande lagkrav. De tolkas dessutom olika och ställs mot varandra av olika yrkesgrupper.

Driver kostnader för bostadsbyggande
Varje lokal marknad har egna instanser för regeltolkning, vilket kombinerat med långa kötider, gör att processerna binder upp tid och pengar


3. Obalanserat och föråldrat regelverk

Lagstiftningen har inte hängt med samhällets utveckling med t.ex. förändrade beteenden, samhällsbehov. Det finns ett flertal exempel på orimliga regler och dess konsekvenser. Ingen bostadsforskning kring beteenden har bedrivits de senaste decennierna.

Förhindrar bostäder kunder vill ha
Bostäder utformas efter de dimensioner som är praxis, inte efter kundernas levnadsvanor. Bostaden svarar inte upp mot de behov som samhälle och människor har idag.

 

Förslag på lösningar


Bindande besked - Snabbare process

Säkerställ att lämnade besked som dokumenterats under bygglovsprocessen får status som gällande. Tydliggör bygglovshandläggare och byggnadsnämndens uppdrag.


BBR helpdesk - Enhetlig tolkning

Inrätta BBR helpdesk - snabba svar som är nationellt giltiga och som är bindande. Skapa riktlinjer för hur olika motstridiga önskemål ska vägas mot varandra.


Ackreditera bygglovsinspektörer på privat mark - Säkerställa kompetens och resurser 

Låt Swedac ackreditera bygglovssakkunnig som kan besiktiga handlingar på förhand.


Moderniserat och mer balanserat regelverk - Anpassat efter behov 

Krav på avskiljbarbarhet, dagsljus, buller etc.


Fond för tillgänglighetsanpassning - Säkerställa tillgänglighetskrav 

Säkerställa tillgänglighetskrav genom att t.ex. inrätta en fond för tillgänglighetsanpassning (behovsanpassad hjälp istället för generellt lagom-krav).


Nationell bostadsutveckling - inrätta ett nationellt "BoLabb"

Öka forsknings- och utvecklingssatsningar och inför testbäddar inom bransch och akademi avseende boendefrågor och beteenden. Nyttja teknologi kopplat till behov och beteenden. Här kan du läsa mer om våra framtida bostäder.

Byggreglers inverkan

Här visar vi hur bostaden förändras i 8 steg baserat på några byggregler.