Avbokningsskydd

Skulle det värsta hända och du inte kan fullfölja ditt köp och tillträda din nya bostad på grund av dödsfall eller kritisk sjukdom i familjen, så finns vi här för dig.

Avbokningsskyddet begränsar då de ekonomiska konsekvenserna till 2,5 procent av köpeskillingen. Det gäller även kostnaden för eventuella tillval.

Avbokningsskyddet gäller om någon av er som köper eller hemmaboende barn under 18 år avlider eller blir kritiskt sjuk under perioden från det första bindandet avtalet skrivits på fram till den planerade tillträdesdagen.


Ansökan

Ansökan om avbokningsskydd vid dödsfall eller kritisk sjukdom skickas in till din ansvarige mäklare. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

Vid dödsfall:

  • Kopia av dödsfallsintyg från Skatteverket.

  • Kopia av bouppteckning

När ansökan har godkänts av Ikano Bostad ingås ett avtal om återgång av köpet

Vid kritisk sjukdom:

  • Läkarintyg som utvisar kritisk sjukdom enligt definition nedan

 

Vad innebär kritisk sjukdom?

Kritisk sjukdom innebär en diagnos konstaterad av läkare rörande ett av följande tillstånd:


Cancer

Cancerförekomst av en elakartad svulst. En elakartad svulst kännetecknas av okontrollerad och onormal tillväxt och spridning av elakartade celler samt vävnadsangrepp.

Definitionen av cancer omfattar inte följande cancerformer:

  • icke-invasiv cancer in situ

  • alla former av lymfom i form av humant immunbristvirus (HIV)

  • kaposis sarkom i förening med humant immunbristvirus (HIV)

  • alla former av hudcancer, med undantag för invasivt melanom

  • kronisk lymfatisk leukemi

 

Stroke

Stroke definieras som alla cerebrovaskulära tillstånd (inte inkluderande övergående ischemiska anfall) som ger neurologiska följdsjukdomar och varar mer än 24 timmar och omfattar infarkt i hjärnvävnad, blödning från en åder i kraniet och embolisering förorsakad av en källa utanför kraniet. Det måste föreligga skriftlig dokumentation om neurologiska skador från en neurolog.

 

Hjärtattack

Första hjärtattack definieras som en myokardisk infarkt eller att en del av hjärtmuskeln dör till följd av otillräcklig blodtillförsel till hjärtat som kännetecknas av symptom som återkommande händelser med typiska smärtor i bröstregionen och en reduktion på 15 procent av den normala blodmängd som normalt pumpas ut från den vänstra hjärtkammaren vid varje hjärtslag och förhöjning av hjärtenzymer och nya karaktäristiska elektrokardiografiska förändringar.

 

Hjärtsjukdom

Hjärtsjukdom som kräver operation definieras som genomförande av öppen hjärtkirurgi som är medicinskt nödvändig och utförs av en kirurg som är specialist på hjärt- och bröstregionen i en eller flera hjärtpulsådror på grund av sjukdom i dessa blodådror. Angioplastik, laser eller andra intraarteriella metoder ingår inte i denna definition.

 

Transplantation av ett viktigt organ

Transplantation av ett viktigt organ definieras som det förhållandet att den försäkrade har genomgått en transplantation som är medicinskt nödvändig av ett av följande organ: hjärta, lungor, lever, njure, bukspottkörtel eller benmärg. Transplantationen ska genomföras av kirurg som är godkänd specialist inom det konkreta medicinska fackområdet.

Njursvikt

Njursvikt definieras som slutstadiet av en njursjukdom och kännetecknas av kronisk obotlig svikt i njurfunktionen i båda njurarna, där den försäkrade till följd av njursvikten genomgår medicinskt nödvändig regelbunden hemodialys, peritonealdialys eller njurtransplantation, som är godkänd av en njurspecialist.